Termiske solfangere

 

Luftvarmer
Denne typen solfanger sirkulerer luft enten ved naturlig konveksjon eller vha. vifte gjennom et panel bestående av en glassplate og en varme-kollektor( vanligvis en sort metallplate). Den kan monteres som en separat kassett utenpå vegg/tak eller integreres i byggets fasade. Luftvarmeren kan brukes overalt der det er behov for oppvarming, hjemme, på hytta, i båten eller i campingvogna. En slik solfanger kan man greit bygge selv om man er litt finne enkle byggebeskrivelser.

 

Bassengvarmer
Bassengvarmeren består som regel av uisolerte sorte plastrør eller plastpaneler som dekker relativt store arealer. Den er svært effektiv når utetemperaturen er høy og bassengvannet er kjølig, men ved lav utetemperatur, vil effekten være relativt liten pga. manglende isolasjon. Solvarmen plastrørene opptar vil da i stor grad bli avgitt til lufta. På steder utsatt for mye vind er denne typen lite egnet

.

Platefanger

Denne finnes i mange varianter, men felles for alle er at de består av en isolert kassett med dekkglass som slipper solenergien inn og hindrer at den forsvinner ut igjen. Varmeopptaket skjer gjennom et sett med rør eller en plastplate med kanaler inne i kassetten. Teknologien er ganske gammel. De første platefangerne vi kjenner til ble installert på taket av et hus i Los Ageles i 1909. Effektiviteten til disse fangerne kan variere sterkt fra produsent til produsent og er avhengig av både konstruksjonsmessige faktorer, omgivelsesbetingelser og bruksområde. Generelt kan en si at de egner seg best til produksjon av vann med relativt lav temperatur på tider av året da utetemperaturen ikke er altfor lav.

 

Vakuumrør-Solfanger
Vakuumsolfangerne virker ved at solenergi akkumuleres i vakuumrør og overføres til varmemediet som er en vann/glykolblanding. Overføring av energi fra varmemediet til forbruksmediet kan gjøres i en separat varmeveksler eller i en bereder med interne varmevekslere. Det varme vannet kan så brukes til romoppvarming, til forbruksvann eller forvarming av vann. Solfangere basert på vakuumrør er de mest effektive solenergi-oppsamlerne for helårsbruk i vår klimasone.

Sammenligner vi solfangere beregnet på oppvarming av forbruksvann finner vi at platesolfangeren er mest effektiv på lavtemperatur vannvarming mens vakuumsolfangeren passer best hvis du ønsker høyere temperatur i anlegget.

Solfangere basert på vakuumrør vil være ideelt for skoler, idrettshaller, svømmehaller, hoteller, offentlige og private bygg med stort varmebehov hele året og store ubenyttede takflater. Riktig dimensjonert vil et solfangeranlegg redusere utgiftene til oppvarming betydelig. Kostnadene kommer som en del av et byggprosjekt eller et renoveringsprosjekt og man vil få store innsparinger på driftsregnskapet. I tillegg vil man få miljøgevinsten, et offentlig ansvar og et godt markedføringsargument i næringssammenheng.

På verdensbasis er det installert i størrelsesorden 50 000 000 m2 solfangere basert på vakuumrør noe som tilsvarer en reduksjon i CO2-uslipp på ca. 10 000 000  tonn pr år. I Norge har vi så langt under 1000m2 installert.  Noen har nok funnet opp kruttet før oss denne gangen også....

Nedbetalingstiden for et solfangeranlegg vil variere sterkt og er avhengig av størrelse, hvordan det integreres i resten av varmeforsyningssystemet og hvor stort forbruket av varmt vann er. Utregninger viser at nedbetalingstiden kan variere fra 4 - 10 år. Felles for alle anlegg er imidlertid at når investeringen er nedbetalt er energien så godt som gratis, og med stigende strømpriser vil regnestykkene bare bli bedre over tid.